วันเด็กแห่งชาติ 2566 ย้อนความทรงจำ คำขวัญวันเด็ก

วันเด็กแห่งชาติ 2566 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ย้อนความทรงจำ “คำขวัญวันเด็ก” จากนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

วันเด็กแห่งชาติ 2566 หรือ วันเด็ก 2566 ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2498 ได้มีการเริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรก โดยได้กำหนดให้เป็นวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี 2508 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงเป็นวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี 2509

คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กให้ จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ข่าวเด็ก-วันนี้

รวมคำขวัญวันเด็ก จากนายกรัฐมนตรีตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

ปี 2499 : จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ปี 2502 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า

ปี 2503 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด

ปี 2504 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย

ปี 2505 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด

ปี 2506 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด

จอมพล ถนอม กิตติขจร

ปี 2508 เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี

ปี 2509 เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น สมานสามัคคี

ปี 2510 อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย

ปี 2511 ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด รักชาติยิ่ง

ปี 2512 รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ

ปี 2513 เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส

ปี 2514 ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ

ปี 2515 เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ

ปี 2516 เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

สัญญา ธรรมศักดิ์

ปี 2517 สามัคคีคือพลัง

ปี 2518 เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

ปี 2519 เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้

ธานินทร์ กรัยวิเชียร

ปี 2520 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

ปี 2521 เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง

ปี 2522 เด็กไทยคือหัวใจของชาติ

ปี 2523 อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ปี 2524 เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม

ปี 2525 ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

ปี 2526 รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย คุณธรรม

ปี 2527 รักวัฒนธรรมไทย

ปี 2528 สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

ปี 2529 นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

ปี 2530 นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

ปี 2531 นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

ปี 2532 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

ปี 2533 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

ปี 2534 รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา

อานันท์ ปันยารชุน

ปี 2535 สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

ชวน หลีกภัย

ปี 2536 ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

ปี 2537 ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

ปี 2538 สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

บรรหาร ศิลปอาชา

ปี 2539 มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

ปี 2540 รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

ชวน หลีกภัย

ปี 2541 ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

ปี 2542 ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

ปี 2543 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

ปี 2544 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

ทักษิณ ชินวัตร

ปี 2545 เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส

ปี 2546 เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

ปี 2547 รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน

ปี 2548 เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด

ปี 2549 อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

ปี 2550 มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

ปี 2551 สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ปี 2552 ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

ปี 2553 คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

ปี 2554 รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ปี 2555 สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

ปี 2556 รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

ปี 2557 กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ปี 2558 ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

ปี 2559 เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

ปี 2560 เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง

ปี 2561 รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

ปี 2562 เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

ปี 2563 เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม

ปี 2565 รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม

ปี 2566 รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี